Nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 26 kwietnia 2019 r. wprowadziła częściowe ułatwienia w obrocie gruntami rolnymi, polegające na zniesieniu wymogu uzyskiwania zgody Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na nabycie gruntów o powierzchni do 1 ha przez nabywców, nie będących rolnikami indywidualnymi lub innymi uprawnionymi podmiotami wskazanymi w ustawie.

Limit ten dotyczy zarówno terenów wiejskich, jak i miejskich. Na terenach miast nabywców nieruchomości rolnych, o powierzchni do 1 ha nie będą dotyczyć ograniczenia w dysponowaniu nabytym gruntem (zakaz sprzedaży i wydzierżawienia, obowiązek osobistego prowadzenia gospodarstwa). W zakresie tych ograniczeń – dla wszystkich nabywców skrócono czas ich obowiązywania z 10 do 5 lat.  

Wprowadzone ułatwienie obrotu gruntami do 1 ha nie jest jednak pełne, bowiem w przedziale powierzchni gruntów od 0,3 ha (granica obowiązywania wszystkich przepisów ustawy) do 1 ha (powierzchnia, poniżej której nie trzeba uzyskiwać zgód KOWR na nabycie), nadal przysługiwać będzie KOWR prawo pierwokupu. Nie dotyczy ono m.in. nabywania gruntów przez rolników powiększających gospodarstwa rodzinne.

Spośród innych, istotnych zmian dla rynku nieruchomości, wskazać należy wyłączenie spod obowiązywania ustawy, nabycie prawa własności na podstawie zniesienia współwłasności, podziału majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa, działu spadku, a także postępowania egzekucyjnego i upadłościowego.