Czynności notarialne

Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Przed przystąpieniem do czynności notarialnych np. spisania umowy sprzedaży, notariusz jest zobowiązany do stwierdzenia tożsamości osób biorących udział w danej czynności. (Sprawdzenie dowodu tożsamości – dowodu osobistego lub paszportu)

Porady prawne w zakresie czynności notarialnych są bezpłatne.

Czynności notarialnych notariusz dokonuje w siedzibie Kancelarii. Czynności mogą być dokonane także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym ich charakter lub szczególne okoliczności, na przykład zgromadzenia spółek kapitałowych albo czynności dokonywane z osobami, które ze względu na stan zdrowia nie mogą przybyć do Kancelarii.

Świadczone usługi:

Zgodnie z art 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, notariusz:

sporządza akty notarialne:
 • umowy sprzedaży/ darowizny działek, lokali oraz spółdzielczych własnościowych, praw do lokali,
 • umowy przedwstępne,
 • umowy ustanowienia odrębnej własności lokali,
 • umowy majątkowe małżeńskie (w tym umowy rozdzielności majątkowej),
 • majątkowe umowy przedmałżeńskie (intercyzy)
 • umowy podziału majątku wspólnego małżonków,
 • umowy zamiany,
 • umowy o dożywocie,
 • umowy działu spadku, zniesienia współwłasności,
 • akt ustanowienia hipoteki,
 • akt ustanowienia służebności gruntowych i osobistych,
 • akt ustanowienia użytkowania,
 • pełnomocnictwa,
 • akt ustanowienia fundacji,
 • zakładanie spółek (umowy i protokoły),
 • przekształcenie oraz łączenie się spółek,
 • akt poddania się egzekucji,
Sporządza akty poświadczenia dziedziczenia
Akt poświadczenia dziedziczenia to dokument stwierdzający nabycie spadku na podstawie dziedziczenia ustawowego lub na podstawie testamentu (sporządzonego przed notariuszem lub własnoręcznie przez spadkodawcę). Przed przystąpieniem do jego sporządzenia notariusz dokona otwarcia i ogłoszenia testamentu oraz spisuje protokół dziedziczenia. Zarejestrowany w rejestrze spadkowym akt poświadczenia dziedziczenia ma skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego.
Podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej
Sporządza poświadczenia, a w tym
 • poświadcza własnoręczność podpisów
 • poświadcza wzory podpisów,
 • poświadcza datę okazania dokumentu (data pewna)
 • poświadcza zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem (kopia wierzytelna)
 • (poświadcza pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu) Czynność poświadczenia własnoręczności podpisu polega na złożeniu podpisu w obecności notariusza. Czynność poświadczenia zgodności odpisu wymaga również porównania go z oryginałem oraz potwierdzenia, że kopia nie posiada znaków szczególnych, poprawek lub dopisków.
Przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze, papiery wartościowe, dane na informatycznym nośniku danych
Spisuje protokoły
 • protokoły walnego zgromadzenia spółek akcyjnych, protokoły z posiedzeń zarządu, zgromadzeń wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, zebrań wspólnot mieszkaniowych i innych, np. protokoły walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni,
 • protokoły poświadczające nieobecność jednej ze stron w terminie ustalonym przez strony jako termin podpisania umowy, protokoły przyjęcia lub odrzucenia spadku oraz inne dokumenty sporządzane w celu ustalenia przebiegu określonych czynności notarialnych, które mogą następnie wywołać skutki prawne.
Sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów
Sporządza protesty weksli i czeków
Na żądanie strony sporządza projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów
Sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów

KONTAKT:

Beata Burkowska-Zubrzycka
Kancelaria Notarialna

Telefon

74 85 33 473

74 85 33 474

Email

bbz@notariusz-strzegom.pl

Adres

ul. J. Dąbrowskiego 7
58-150 Strzegom

NIP: 8961023549

REGON: 021011958