Sprzedaż

Sprzedaż nieruchomości gruntowej:

Informacje:

 • dane osoby fizycznej będącej stroną czynności – imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer PESEL, adres zamieszkania, stan cywilny, seria i numer dowodu osobistego lub paszportu, data ważności dowodu osobistego lub paszportu,

 • dane osoby prawnej będącej stroną czynności – numer KRS, numer REGON, numer NIP, adres siedziby,

 • dane osoby fizycznej uprawnionej do reprezentacji osoby prawnej – imiona, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, seria i numer dowodu osobistego lub paszportu, data ważności dowodu osobistego lub paszportu,

 • numer księgi wieczystej,

 • cena sprzedaży,

 • warunki zapłaty ceny,

 • numer rachunku bankowego sprzedającego,

 • data wydania nieruchomości,

 • warunki wydania nieruchomości.

Dokumenty

 • tekst jednolity umowy spółki lub statut spółki i zgoda odpowiedniego organu na zawarcie umowy, jeżeli stroną czynności będzie spółka handlowa,
 • pełnomocnictwo, jeżeli strona czynności będzie działała przez pełnomocnika,
 • podstawa nabycia nieruchomości  – np. wypis aktu notarialnego – umowy sprzedaży, umowy darowizny, umowy działu spadku lub innej umowy, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia, prawomocne postanowienie sądu o dziale spadku lub zniesieniu współwłasności,
 • wypis z rejestru gruntów (Starostwo Powiatowe),
 • wyrys z mapy ewidencyjnej w wypadku odłączenia działki i założenia nowej księgi wieczystej (Starostwo Powiatowe),
 • zaświadczenie o przeznaczeniu gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo zaświadczenie o braku planu (Urząd Gminy) – zbycie nieruchomości może spowodować obowiązek zapłaty renty planistycznej, a w związku z tym przy uzyskiwaniu zaświadczenia należy powziąć informację czy zaistnieje obowiązek zapłaty renty – jeśli tak, to jaka będzie jej wysokość,
 • decyzja o warunkach zabudowy, jeżeli została wydana (Urząd Gminy),
 • ostateczna decyzja Wójta/Burmistrza/Prezydenta zatwierdzająca podział nieruchomości, jeżeli działka powstała w wyniku podziału nieruchomości i podział nie został ujawniony w księdze wieczystej,
 • zaświadczenie, że nieruchomość nie jest objęta Uchwałą Rady Gminy o ustanowieniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w rozumieniu art. 8 w zw. z art. 9 i 10 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji, zastrzegającą prawo pierwokupu na rzecz gminy ani też nie znajduje się w specjalnej strefie rewitalizacji (Urząd Gminy),
 • zaświadczenie, że nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasów, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach (Starostwo Powiatowe),
 • zaświadczenie z akt ewidencji ludności, że w budynku wzniesionym na działce nikt nie jest zameldowany (Urząd Gminy),
 • umowa kredytu, jeżeli kupujący korzysta z kredytu bankowego,
 • oświadczenie banku o udzieleniu kredytu, jeżeli kredyt bankowy będzie zabezpieczony hipoteką,
 • zaświadczenie wydane przez bank (wierzyciela) o aktualnym stanie zadłużenia, jeżeli nieruchomość jest obciążona hipoteką,
 • zaświadczenie Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia, jeżeli lokal został uprzednio nabyty tytułem spadku, zasiedzenia, a po 1 stycznia 2007 również tytułem darowizny i nieodpłatnego zniesienia współwłasności.

Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:

Informacje:

 • dane osoby fizycznej będącej stroną czynności – imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer PESEL, adres zamieszkania, stan cywilny, seria i numer dowodu osobistego lub paszportu, data ważności dowodu osobistego lub paszportu,

 • dane osoby prawnej będącej stroną czynności – numer KRS, numer REGON, numer NIP, adres siedziby,

 • dane osoby fizycznej uprawnionej do reprezentacji osoby prawnej – imiona, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, seria i numer dowodu osobistego lub paszportu, data ważności dowodu osobistego lub paszportu,

 • numer księgi wieczystej,

 • cena sprzedaży,

 • warunki zapłaty ceny,

 • numer rachunku bankowego sprzedającego,

 • data wydania lokalu,

 • warunki wydania lokalu.

Dokumenty

 • tekst jednolity umowy spółki lub statut spółki i zgoda odpowiedniego organu na zawarcie umowy, jeżeli stroną czynności będzie spółka handlowa,

 • pełnomocnictwo, jeżeli strona czynności będzie działała przez pełnomocnika,

 • podstawa nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu  – np. przydział, wypis aktu notarialnego – umowy sprzedaży, umowy darowizny, umowy działu spadku lub innej umowy, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia, prawomocne postanowienie sądu o dziale spadku lub zniesieniu współwłasności,

 • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wraz z informacją o niezaleganiu z płatnościami w opłatach eksploatacyjnych,

 • zaświadczenie z akt ewidencji ludności, że w lokalu nikt nie jest zameldowany (Urząd Gminy),

 • umowa kredytu, jeżeli kupujący korzysta z kredytu bankowego,

 • oświadczenie banku o udzieleniu kredytu, jeżeli kredyt bankowy będzie zabezpieczony hipoteką, a w przypadku gdy księga wieczysta nie jest prowadzona dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu również zaświadczenie ze spółdzielni potrzebne do jej założenia,

 • zaświadczenie wydane przez bank (wierzyciela) o aktualnym stanie zadłużenia, jeżeli lokal jest obciążony hipoteką,

 • zaświadczenie Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia, jeżeli lokal został uprzednio nabyty tytułem spadku, zasiedzenia, a po 1 stycznia 2007 również tytułem darowizny i nieodpłatnego zniesienia współwłasności.

Sprzedaż lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość:

Informacje:

 • dane osoby fizycznej będącej stroną czynności – imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer PESEL, adres zamieszkania, stan cywilny, seria i numer dowodu osobistego lub paszportu, data ważności dowodu osobistego lub paszportu,
 • dane osoby prawnej będącej stroną czynności – numer KRS, numer REGON, numer NIP, adres siedziby,
 • dane osoby fizycznej uprawnionej do reprezentacji osoby prawnej – imiona, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, seria i numer dowodu osobistego lub paszportu, data ważności dowodu osobistego lub paszportu,
 • numer księgi wieczystej,
 • cena sprzedaży,
 • warunki zapłaty ceny,
 • numer rachunku bankowego sprzedającego,
 • data wydania lokalu,
 • warunki wydania lokalu.

Dokumenty

 • tekst jednolity umowy spółki lub statut spółki i zgoda odpowiedniego organu na zawarcie umowy, jeżeli stroną czynności będzie spółka handlowa,

 • pełnomocnictwo, jeżeli strona czynności będzie działała przez pełnomocnika,

 • podstawa nabycia lokalu  – np. umowa ze spółdzielnią, wypis aktu notarialnego – umowy sprzedaży, umowy darowizny, umowy działu spadku lub innej umowy, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia, prawomocne postanowienie sądu o dziale spadku lub zniesieniu współwłasności,

 • zaświadczenie, że lokal jest bądź nie jest położony na obszarze objętym uchwałą o rewitalizacji lub specjalnej strefy rewitalizacji (Urząd Gminy),

 • zaświadczenie ze wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni o niezaleganiu z płatnościami w opłatach czynszowych/eksploatacyjnych,

 • zaświadczenie z akt ewidencji ludności, że w lokalu nikt nie jest zameldowany (Urząd Gminy),

 • oświadczenie banku o udzieleniu kredytu, jeżeli kredyt bankowy będzie zabezpieczony hipoteką,

 • zaświadczenie wydane przez bank (wierzyciela) o aktualnym stanie zadłużenia, jeżeli nieruchomość jest obciążona hipoteką,

 • zaświadczenie Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia, jeżeli lokal został uprzednio nabyty tytułem spadku, zasiedzenia, a po 1 stycznia 2007 również tytułem darowizny i nieodpłatnego zniesienia współwłasności.