Spółki

Informacje:

  • dane osoby fizycznej będącej wspólnikiem – imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer PESEL, adres zamieszkania, stan cywilny, seria i numer dowodu osobistego lub paszportu, data ważności dowodu osobistego lub paszportu,
  • dane osoby prawnej będącej wspólnikiem – numer KRS, numer REGON, numer NIP, adres siedziby,
  • dane osoby fizycznej uprawnionej do reprezentacji osoby prawnej – imiona, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, seria i numer dowodu osobistego lub paszportu, data ważności dowodu osobistego lub paszportu,
  • dane spółki – nazwa, siedziba, przedmiot działalności, wysokość kapitału zakładowego, wartość wnoszonych wkładów, sposób reprezentacji, dodatkowe zapisy.

Dokumenty:

  • tekst jednolity umowy spółki lub statut spółki i zgoda odpowiedniego organu na zawarcie umowy, jeżeli stroną czynności będzie spółka handlowa,

  • pełnomocnictwo, jeżeli strona czynności będzie działała przez pełnomocnika.