Poświadczenia

Własnoręczność podpisu

Osoba, która chce potwierdzić swój podpis, musi stawić się w Kancelarii z dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości – dowód osobisty, paszport.

Przy dokonywaniu tej czynności Notariusz stwierdza jedynie własnoręczność podpisu złożonego w jego obecności przez oznaczoną osobę. Jeśli mamy do czynienia z sytuacją, że podpis nie był złożony w obecności notariusza, osoba, która podpisała się na poświadczanym dokumencie, może uznać przed notariuszem złożony podpis za własnoręczny.

Poświadczenie zgodności z okazanym dokumentem

Notariuszowi należy okazać oryginał dokumentu. Osoba okazująca dokument powinna wylegitymować się dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości – dowód osobisty, paszport. Notariusz poświadcza zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem. Celem tej czynności jest stwierdzenie, że dokument taki jest zgodny z oryginałem pod względem treści.

Data okazania dokumentu (data pewna)

Notariusz poświadcza datę na okazanym mu dokumencie. Jeśli zajdzie taka potrzeba, notariusz może poświadczyć nawet godzinę i minutę okazania dokumentu.

Pozostawanie osoby przy życiu

Pozostawanie przy życiu lub w określonym miejscu danej osoby poświadcza notariusz w razie stawiennictwa tej osoby w kancelarii notariusza albo w razie przekonania się o tym fakcie przez Notariusza poza kancelarią. Notariusz w poświadczeniu ustala tożsamość tej osoby oraz określa dzień, godzinę i minutę stwierdzenia pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu.