Pełnomocnictwo

Informacje:

  • dane osoby fizycznej udzielającej pełnomocnictwa – imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer PESEL, adres zamieszkania, stan cywilny, seria i numer dowodu osobistego lub paszportu, data ważności dowodu osobistego lub paszportu,

  • dane osoby prawnej udzielającej pełnomocnictwa – numer KRS, numer REGON, numer NIP, adres siedziby,

  • dane osoby fizycznej uprawnionej do reprezentacji osoby prawnej – imiona, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, seria i numer dowodu osobistego lub paszportu, data ważności dowodu osobistego lub paszportu,

  • dane pełnomocnika – imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania,

  • zakres pełnomocnictwa:

    • jeśli umocowanie dotyczy rozporządzania nieruchomością – informacje lub dokumenty dotyczące tej nieruchomości, w tym w szczególności numer księgi wieczystej,

    • jeśli umocowanie dotyczy toczących się spraw sądowych – sygnatury tych ​spraw.