Darowizna

Darowizna nieruchomości gruntowej

Informacje:

 • dane osoby fizycznej będącej stroną czynności – imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer PESEL, adres zamieszkania, stan cywilny, seria i numer dowodu osobistego lub paszportu, data ważności dowodu osobistego lub paszportu,
 • dane osoby prawnej będącej stroną czynności – numer KRS, numer REGON, numer NIP, adres siedziby,
 • dane osoby fizycznej uprawnionej do reprezentacji osoby prawnej – imiona, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, seria i numer dowodu osobistego lub paszportu, data ważności dowodu osobistego lub paszportu,
 • numer księgi wieczystej,
 • wartość przedmiotu darowizny,
 • data wydania nieruchomości.

Dokumenty

 • tekst jednolity umowy spółki lub statut spółki i zgoda odpowiedniego organu na zawarcie umowy, jeżeli stroną czynności będzie spółka handlowa,
 • pełnomocnictwo, jeżeli strona czynności będzie działała przez pełnomocnika,
 • podstawa nabycia nieruchomości  – np. wypis aktu notarialnego – umowy sprzedaży, umowy darowizny, umowy działu spadku lub innej umowy, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia, prawomocne postanowienie sądu o dziale spadku lub zniesieniu współwłasności,
 • wypis z rejestru gruntów (Starostwo Powiatowe),
 • wyrys z mapy ewidencyjnej w wypadku odłączenia działki i założenia nowej księgi wieczystej (Starostwo Powiatowe),
 • zaświadczenie o przeznaczeniu gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo zaświadczenie o braku planu (Urząd Gminy) – zbycie nieruchomości może spowodować obowiązek zapłaty renty planistycznej, a w związku z tym przy uzyskiwaniu zaświadczenia należy powziąć informację czy zaistnieje obowiązek zapłaty renty – jeśli tak, to jaka będzie jej wysokość,
 • decyzja o warunkach zabudowy, jeżeli została wydana (Urząd Gminy),
 • ostateczna decyzja Wójta/Burmistrza/Prezydenta zatwierdzająca podział nieruchomości, jeżeli działka powstała w wyniku podziału nieruchomości i podział nie został ujawniony w księdze wieczystej,
 • zaświadczenie Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia, jeżeli lokal został uprzednio nabyty tytułem spadku, zasiedzenia, a po 1 stycznia 2007 również tytułem darowizny i nieodpłatnego zniesienia współwłasności.

Darowizna spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:

Informacje:

 • dane osoby fizycznej będącej stroną czynności – imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer PESEL, adres zamieszkania, stan cywilny, seria i numer dowodu osobistego lub paszportu, data ważności dowodu osobistego lub paszportu,
 • dane osoby prawnej będącej stroną czynności – numer KRS, numer REGON, numer NIP, adres siedziby,
 • dane osoby fizycznej uprawnionej do reprezentacji osoby prawnej – imiona, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, seria i numer dowodu osobistego lub paszportu, data ważności dowodu osobistego lub paszportu,
 • numer księgi wieczystej,
 • wartość przedmiotu darowizny,
 • data wydania lokalu.

Dokumenty

 • tekst jednolity umowy spółki lub statut spółki i zgoda odpowiedniego organu na zawarcie umowy, jeżeli stroną czynności będzie spółka handlowa,
 • pełnomocnictwo, jeżeli strona czynności będzie działała przez pełnomocnika,
 • podstawa nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, np. przydział, wypis aktu notarialnego – umowy sprzedaży, umowy darowizny, umowy działu spadku lub innej umowy, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia, prawomocne postanowienie sądu o dziale spadku lub zniesieniu współwłasności,
 • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • zaświadczenie ze spółdzielni o powierzchni i położeniu lokalu
 • zaświadczenie ze spółdzielni o niezaleganiu z płatnościami opłat eksploatacyjnych,
 • zaświadczenie Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia, jeżeli lokal został uprzednio nabyty tytułem spadku, zasiedzenia, a po 1 stycznia 2007 również tytułem darowizny i nieodpłatnego zniesienia współwłasności.

Darowizna lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość:

Informacje:

 • dane osoby fizycznej będącej stroną czynności – imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer PESEL, adres zamieszkania, stan cywilny, seria i numer dowodu osobistego lub paszportu, data ważności dowodu osobistego lub paszportu,
 • dane osoby prawnej będącej stroną czynności – numer KRS, numer REGON, numer NIP, adres siedziby,
 • dane osoby fizycznej uprawnionej do reprezentacji osoby prawnej – imiona, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, seria i numer dowodu osobistego lub paszportu, data ważności dowodu osobistego lub paszportu,
 • numer księgi wieczystej,
 • wartość przedmiotu darowizny,
 • data wydania lokalu.

Dokumenty

 • tekst jednolity umowy spółki lub statut spółki i zgoda odpowiedniego organu na zawarcie umowy, jeżeli stroną czynności będzie spółka handlowa,
 • pełnomocnictwo, jeżeli strona czynności będzie działała przez pełnomocnika,
 • podstawa nabycia lokalu, np. umowa ze spółdzielnią, wypis aktu notarialnego – umowy sprzedaży, umowy darowizny, umowy działu spadku lub innej umowy, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia, prawomocne postanowienie sądu o dziale spadku lub zniesieniu współwłasności,
 • zaświadczenie ze wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni o niezaleganiu z płatnościami opłat czynszowych/eksploatacyjnych,
 • zaświadczenie Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia, jeżeli lokal został uprzednio nabyty tytułem spadku, zasiedzenia, a po 1 stycznia 2007 również tytułem darowizny i nieodpłatnego zniesienia współwłasności.