Akt poświadczenia dziedziczenia

Informacje:

  • dane osobowe spadkodawcy – imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer PESEL, adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia, data i miejsce zgonu,
  • dane osobowe spadkobierców – imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer PESEL, adres zamieszkania, seria i numer dowodu osobistego lub paszportu, data ważności dowodu osobistego lub paszportu.

Dokumenty:

  • numer PESEL spadkodawcy (zaświadczenie z Urzędu Miasta/Gminy),
  • odpis aktu zgonu spadkodawcy (Urząd Stanu Cywilnego),
  • odpisy aktów stanu cywilnego – akty urodzenia albo akty małżeństwa wszystkich spadkobierców (Urząd Stanu Cywilnego),
  • testamenty spadkodawcy, jeżeli zostały sporządzone (w tym testamenty zmienione i odwołane),
  • umowy zrzeczenia się dziedziczenia zawarte pomiędzy spadkodawcą a spadkobiercami, w przypadku gdy zostały zawarte za życia spadkodawcy.