kancelaria notarialna Świdnica

Beata Burkowska-Zubrzycka

notariusz-strzegom.pl

 

Wymagane dokumenty

W celu usprawnienia obsługi i przyśpieszenia procedury przygotowania aktu notarialnego przedstawiamy spis podstawowych dokumentów, które należy dostarczyć do Kancelarii przed zawarciem umowy. Wskazane poniżej dokumenty są podstawą sporządzenia danej umowy, nie można jednak wykluczyć konieczności dostarczenia innych, nie wymienionych poniżej. Dlatego przed umówieniem terminu podpisania aktu notarialnego zalecamy skontaktować się z Naszą Kancelarią w celu zweryfikowania dokumentów i doprecyzowania szczegółów transakcji.

Oprócz wskazanych poniżej dokumentów prosimy również o uprzedzenie o okoliczności, że strona bedzie działała przez pełnomocnika. Należy wówczas dostarczyć oryginał pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego.

Przy dokonywaniu czynności notariusz pobiera nastepujące opłaty:

 • podatki, w zależności od rodzaju czynności, najczęściej podatek od czynności cywilno-prawnych (pcc) i podatek od spadków i darowizn, w stawkach przewidzianych w odpowiednich przepisach,

 • opłaty sądowe w wysokości przewidzianej w odpowiednich przepisach,

 • wynagrodzenie notarialne określone w rozporządzeniu wraz z należnym podatkiem VAT.

W celu dokonania dowolnej czynności notarialnej należy posiadać przy sobie:

 • w przypadku osoby fizycznej dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, kartę pobytu) oraz znać numer NIP, jeżeli osoba działa jako pełnomocnik należy posiadać pełnomocnictwo,

 • w przypadku osoby prawnej niezbędne dodatkowo są: aktualny odpis z KRS oraz umowa spółki.

Dokumenty niezbędne do podpisania aktów notarialnych:

 1. Sprzedaż lub darowizna działki:

  • odpis zwykły z księgi wieczystej,

  • podstawa nabycia: czyli jeden z wymienionych dokumentów to jest wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,

  • w przypadku, gdy podstawą nabycia jest postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku (w tym przypadku dodatkowo wymagane jest dostarczenie zaświadczenia Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego) jak również w przypadku nabycia nieruchomości na podstawie darowizny dokonanej od 1 stycznia 2007 roku potrzebne jest także zaświadczenie Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego lub inna podstawa własności,

  • dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, NIP, adres zameldowania),

  • dodatkowo w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP,

  • wartość rynkowa działki (cena sprzedaży),

  • warunki i data wydania działki,

  • numer konta bankowego

  • dowód opłacenia podatku od nieruchomości lub opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu,

  • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku lub decyzja o warunkach zabudowy,

  • wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej wraz z adnotacją: „dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej”, w przypadku gdy będzie wydzielana działka do nowej księgi wieczystej,

  • ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości, w przypadku gdy następuje podział nieruchomości,

  • wyciąg z wykazu zmian danych ewidencyjnych wydany przez starostwo powiatowe wraz z adnotacją: „dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej”, w przypadku gdy następuje podział nieruchomości,

  • mapa sytuacyjna do celów prawnych,

  • w celu zmiany wpisu w księdze wieczystej – określenia nieruchomości jako zabudowanej niezbędny jest wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej z zaznaczonym budynkiem wraz z adnotacją: „dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej”

 2. Sprzedaż lub darowizna lokalu z księgą wieczystą:

  • odpis zwykły z księgi wieczystej,

  • podstawa nabycia: czyli jeden z wymienionych dokumentów to jest wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,

  • w przypadku, gdy podstawą nabycia jest postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku (w tym przypadku dodatkowo wymagane jest dostarczenie zaświadczenia Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego) jak również w przypadku nabycia nieruchomości na podstawie darowizny dokonanej od 1 stycznia 2007 roku potrzebne jest także zaświadczenie Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego lub inna podstawa własności,

  • dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, NIP, adres zameldowania),

  • dodatkowo w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP,

  • wartość rynkowa lokalu,

  • warunki i data wydania lokalu,

  • numer konta bankowego,

  • zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,

  • zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych,

  • dowód opłacenia podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu.

 3. Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:

  • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu,

  • podstawa nabycia: czyli jeden z wymienionych dokumentów to jest przydział lub wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,

  • w przypadku, gdy podstawą nabycia jest postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku (w tym przypadku dodatkowo wymagane jest dostarczenie zaświadczenia Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego) jak również w przypadku nabycia nieruchomości na podstawie darowizny dokonanej od 1 stycznia 2007 roku potrzebne jest także zaświadczenie Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego lub inna podstawa własności,

  • odpis zwykły z księgi wieczystej, jeżeli została ona założona,

  • dane osobowe kupujących i sprzedających (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, NIP, adres zameldowania),

  • dodatkowo w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP,

  • wartość rynkowa lokalu (cena sprzedaży),

  • warunki i data wydania lokalu,

  • numer konta bankowego,

  • zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,

  • zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych.

 4. Nabycie nieruchomości w drodze spadku lub zasiedzenia:

  • prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku,

  • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego wydane w trybie art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadku i darowizn.

 5. Nabycie nieruchomości w drodze darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku dokonanej od 2007r.:

  • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego wydane w trybie art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadku i darowizn.

 6. Testament:

  • dane osobowe sporządzającego testament (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zameldowania, data urodzenia),

  • dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania, data urodzenia).

 7. Pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości:

  • dane osobowe mocodawcy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, NIP, adres zameldowania),

  • dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania),

  • opis nieruchomości najlepiej - zwykły odpis z księgi wieczystej.

 8. Akt poświadczenia dziedziczenia:

  • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,

  • numer PESEL spadkodawcy – zmarłego oraz ostatnie miejsce zamieszkania, spadkodawcy (unieważniony dowód osobisty, zaświadczenie Urzędu Miejskiego/Gminy),

  • odpisy skrócone aktów urodzenia spadkobierców lub odpisy skrócone aktów małżeństwa spadkobierców, którzy zawarli związek małżeński i zmienili nazwisko,

  • odpis skrócony aktu małżeństwa małżonka spadkodawcy (zamiast odpisu skróconego aktu urodzenia),

  • testament spadkodawcy jeżeli został sporządzony,

  • dane z dowodów osobistych osób biorących udział w czynności oraz ich numery NIP,

  • od 20 lutego 2011 roku zgodnie z treścią ustawy z dnia 26 czerwca 2009 roku o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009 roku, Nr 131, 1075) notariusze sporządzający akty poświadczenia dziedziczenia zawiadamiają sąd właściwy do prowadzenia księgi wieczystej o każdej zmianie właściciela nieruchomości, dla której założona jest księga wieczysta.

  UWAGA! W związku z powyższym na Spadkobiercach ciąży obowiązek wskazania wszystkich nieruchomości, których właścicielem / współwłaścicielem (podanie udziału) / użytkownikiem wieczystym / współużytkownikiem wieczystym (podanie udziału) / uprawnionym / współuprawnionym (podanie udziału) był Spadkodawca poprzez wskazanie numerów ksiąg wieczystych wszystkich nieruchomości i Sądu, który daną księgę prowadzi.

 9. Umowa majątkowa małżeńska (np. intercyza):

  • odpis skrócony aktu małżeństwa,

  • dane osobowe małżonków (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, NIP, adres zameldowania).

 10. Przydatne informacje:

  Zaświadczenie urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego, jest konieczne, jeżeli sprzedający nabył przedmiot umowy w drodze dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, darowizny, polecenia testamentowego, zasiedzenia, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku, jeżeli uprawniony nie otrzymał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności dokonanej po 1 stycznia 2007 roku; przy czym niezbędne jest zaświadczenie z Urzędu Skarbowego odnośnie nabycia w drodze dziedziczenia.

  Jeżeli notariusz po wglądzie do księgi wieczystej stwierdzi, że nabycie nastąpiło na podstawie dziedziczenia, zażąda takiego zaświadczenia. Jeżeli zbywca zgubi lub nie znajdzie w posiadanych dokumentach odpisu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, zanim uda się do Urzędu Skarbowego będzie zmuszony zamówić taki odpis w sądzie cywilnym, w którym toczyła się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego jest niezbędne niezależnie od tego, czy osoba dziedzicząca czy obdarowana jest zwolniona od podatku lub nastąpiło przedawnienie.

  Dla strony kupującej zdecydowanie korzystniej jest, gdy zbywca wymelduje się z lokalu przed zawarciem aktu - umowy sprzedaży. Jeżeli bowiem tego nie uczyni, to nowy właściciel może być zmuszony do przeprowadzenia procedury administracyjnej związanej z wymeldowaniem osób, które opuściły lokal a się nie wymeldowały. Niestety procedura ta jest dość długotrwała. Jeśli chodzi o formalności wymeldowanie nie jest jednak konieczne do zawarcia umowy. Jeśli nabywcy wyrażają zgodę na późniejsze wymeldowanie, to nie ma przeszkód, aby taki zapis umieścić w akcie. Rozliczenie kosztów eksploatacyjnych to również kwestia umowy między stronami aktu notarialnego.

 11. Spółki prawa handlowego

  Umowy spółki

  UWAGA! Do sporządzenia umowy spółki zarówno osobowej (komandytowa, komandytowo-akcyjna), jak i kapitałowej (spółka z ograniczona odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna) nie są wymagane żadne dokumenty, o ile nie są one zakładane przez inne osoby prawne. Należy podać tylko następujące informacje:

  SPÓŁKI OSOBOWE

  1. Spółka komandytowa (dowolny kapitał zakładowy):

   • firmę i siedzibę spółki,

   • przedmiot działalności spółki,

   • czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony,

   • oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość,

   • oznaczony kwotowo zakres odpowiedzialności każdego komandytariusza wobec wierzycieli (sumę komandytową).

  2. Spółka komandytowo-akcyjna (kapitał zakładowy minimum 50.000,00 zł):

   • firmę i siedzibę spółki,

   • przedmiot działalności spółki,

   • czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony,

   • oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego komplementariusza oraz ich wartość,

   • wysokość kapitału zakładowego, sposób jego zebrania, wartość nominalną akcji i ich liczbę ze wskazaniem, czy akcje są imienne, czy na okaziciela,

   • liczbę akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia, jeżeli mają być wprowadzone akcje różnych rodzajów,

   • nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) komplementariuszy oraz ich siedziby, adresy albo adresy do doręczeń,

   • organizację walnego zgromadzenia i rady nadzorczej, jeżeli ustawa lub statut przewiduje ustanowienie rady nadzorczej.

  SPÓŁKI KAPITAŁOWE

  1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (kapitał zakładowy minimum 5.000,00 zł – zmiana od 8 stycznia 2009 r.):

   • firmę i siedzibę spółki,

   • przedmiot działalności spółki,

   • wysokość kapitału zakładowego,

   • czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział,

   • liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników,

   • czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

  2. Spółka akcyjna (kapitał zakładowy minimum 100.000,00 zł – zmiana od 8 stycznia 2009 r.):

   • firmę i siedzibę spółki,

   • przedmiot działalności spółki,

   • czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony,

   • wysokość kapitału zakładowego oraz kwotę wpłaconą przed zarejestrowaniem na pokrycie kapitału zakładowego,

   • wartość nominalną akcji i ich liczbę ze wskazaniem, czy akcje są imienne, czy na okaziciela,

   • liczbę akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia, jeżeli mają być wprowadzone akcje różnych rodzajów,

   • nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) założycieli,

   • liczbę członków zarządu i rady nadzorczej albo co najmniej minimalną lub maksymalną liczbę członków tych organów oraz podmiot uprawniony do ustalenia składu zarządu lub rady nadzorczej,

   • pismo do ogłoszeń, jeżeli spółka zamierza dokonywać ogłoszeń również poza Monitorem Sądowym i Gospodarczym. Oraz ewentualnie statut powinien zawierać, pod rygorem bezskuteczności wobec spółki, postanowienia dotyczące:

   • liczby i rodzajów tytułów uczestnictwa w zysku lub w podziale majątku spółki oraz związanych z nimi praw,

   • wszelkich związanych z akcjami obowiązków świadczenia na rzecz spółki, poza obowiązkiem wpłacenia należności za akcje,

   • warunków i sposobu umorzenia akcji,

   • ograniczeń zbywalności akcji,

   • uprawnień osobistych przyznanych akcjonariuszom, o których mowa w art. 354,

   • co najmniej przybliżonej wielkości wszystkich kosztów poniesionych lub obciążających spółkę w związku z jej utworzeniem.

Adres:

ul. Tadeusza Kościuszki 14

Budynek Banku Zachodniego WBK S.A.

II piętro

58-150 Strzegom

 

Telefony:

tel.+48 (74) 85 33 474

tel.+48 (74) 85 33 473

fax.+48 (74) 85 33 473

Niniejsza strona nie stanowi reklamy, w szczególności reklamy osobistej, ani oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Strona ta nie jest także wyjaśnieniem dotyczącym dokonywanych czynności notarialnych w rozumieniu art. 80 §3 ustawy Prawo o notariacie.