kancelaria notarialna Świdnica

Beata Burkowska-Zubrzycka

notariusz-strzegom.pl

 

Ustawa

z dnia 28 lipca 1983r.

o podatku od spadków i darowizn

(wyciąg)

( ... )

Rozdział 3

Podstawa opodatkowania

( ... )

Art. 9.

 1. Opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej:

  1. 9.637 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;

  2. 7.276 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;

  3. 4.902 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej;

 2. Jeżeli nabycie własności rzeczy i praw majątkowych od tej samej osoby następuje więcej niż jeden raz, do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych dolicza się wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych od tej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie. Od podatku obliczonego od łącznej wartości nabytych rzeczy i praw majątkowych potrąca się podatek przypadający od opodatkowanych poprzednio nabytych rzeczy i praw majątkowych. Wynikająca z obliczenia nadwyżka podatku nie podlega ani zaliczeniu na poczet innych podatków, ani zwrotowi. Nabywcy obowiązani są w zeznaniu podatkowym wymienić rzeczy i prawa majątkowe nabyte w podanym wyżej okresie.

 3. (skreślony)

 4. W przypadku nabycia tytułem polecenia za zbywcę uznaje się odpowiednio darczyńcę lub spadkodawcę. W przypadku gdy darczyńca nakłada na obdarowanego tytułempolecenia obowiązek przeniesienia własności rzeczy lub przeniesienia (ustanowienia) praw na rzecz darczyńcy, za zbywcę uważa się obdarowanego.

( ... )

Rozdział 4

Wysokość podatku

Art. 14.

 1. Wysokość podatku ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca.

 2. Zaliczenie do grupy podatkowej następuje według osobistego stosunku nabywcy do osoby,od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe.

 3. Do poszczególnych grup podatkowych zalicza się:

  1. do grupy I - małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów

  2. do grupy II - zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych

  3. do grupy III - innych nabywców

 4. Za rodziców w rozumieniu ustawyuważa się również przysposabiających, a za zstępnych także przysposobionych i ich zstępnych.

 5. (skreślony)

Art. 15.

 1. Podatek oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku, według następujących skal:

  Kwota nadwyżki w zł Podatek wynosi:
  ponad do
  1) od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej
    10 278 3%
  10 278 20 556 308 zł 30 gr i 5% nadwyżki ponad 10 278zł
  20 556   822 zł 20 gr i 7% nadwyżki ponad 20 556zł
  2) od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej
    10 278 7%
  10 278 20 556 719 zł 50 gr i 9% nadwyżki ponad 10 278zł
  20 556   1 644 zł 50 gr i 12% nadwyżki ponad 20 556zł
  3) od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej
    10 278 12%
  10 278 20 556 1 233 zł 40 gr i 16% nadwyżki ponad 10 278zł
  20 556   2 877 zł 90 gr i 20% nadwyżki ponad 20 556zł
 2. Nabycie własności w drodze zasiedzenia podlega opodatkowaniu w wysokości 7% podstawy opodatkowania; art. 9 ust.1 nie ma w tym przypadku zastosowania.

 3. Przy ustalaniu wysokości podatku przyjmuje się kwoty wartości rzeczy i praw majatkowychokreślone w art. 4 ust. 1 pkt 5 i w art. 9 ust.1 oraz skale podatkowe określone w ust. 1 obowiązujące w dniu powstania obowiązku podatkowego z zastrzeżeniem ust. 4.

 4. Nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych w drodze darowizny lub polecenia darczyńcy podlega opodatkowaniu według stawki 20%, jeżeli obowiązek podatkowy powstał w skutek powołania się podatnika przef organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontoli podatkowej lub postepowania kontrolnego na okoliczność dokonania tej darowizny, a należny podatek od tego nabycia nie został zapłacony.

 

pobierz pełen tekst ustawy

Adres:

ul. Tadeusza Kościuszki 14

Budynek Banku Zachodniego WBK S.A.

II piętro

58-150 Strzegom

 

Telefony:

tel.+48 (74) 85 33 474

tel.+48 (74) 85 33 473

fax.+48 (74) 85 33 473

Niniejsza strona nie stanowi reklamy, w szczególności reklamy osobistej, ani oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Strona ta nie jest także wyjaśnieniem dotyczącym dokonywanych czynności notarialnych w rozumieniu art. 80 §3 ustawy Prawo o notariacie.