kancelaria notarialna Świdnica

Beata Burkowska-Zubrzycka

notariusz-strzegom.pl

 

Ustawa

z dnia 9 września 2000r.

o podatku od czynności cywilnoprawnych

(wyciąg)

Rozdział 3

Podstawa opodatkowania oraz wysokość podatku

( ... )

Art. 42.

 1. Stawki podatku wynoszą:

  1. od umowy sprzedaży:

   1. nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkaniowego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym - 2%

   2. innych praw majątkowych - 1%

  2. od umów zamiany, dożywocia, o dział spadku, o zniesienie współwłasności oraz darowizny:

   1. przy przeniesieniu własności nieruchomiści, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa dol lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowago oraz wynikających z przepisów prawa: prawa do domu jednorodziennego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym – 2%

   2. przy przeniesieniu własności innych praw majątkowych - 1%

  3. od umowy ustanowienia odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności - 1%, z zastrzeżeniem ust. 5;

  4. od umowy pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego - 2%, z zastrzeżeniem ust. 5;

  5. (uchylony)

  6. (uchylony)

  7. od ustanowienia hipoteki:

   1. na zabezpieczenie wierzytelności istniejących - od kwoty zabezpieczonej wierzytelności 0,1%

   2. na zabezpieczenie wierzytelności w wysokości nieustalonej 19zł;

  8. (uchylony)

  9. od umowy spółki 0,5%

 2. (uchylony)

 3. Podatek pobiera się według stawki najwyższej:

  1. jeżeli podatnik dokonując czynności cywilnoprawnej, w wyniku której nastąpiło przeniesienie własności, nie wyodrębnił wartości rzeczy lub praw majątkowych, do których mają zastosowanie różne stawki - od łącznej wartości tych rzeczy lub praw majątkowych;

  2. jeżeli przedmiotem umowy zamiany są rzeczy lub prawa majątkowe, co do których obowiązują różne stawki.

 4. (uchylony)

 5. Stawka podatku wynosi 20%, jeżeli przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzajacych, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego:

  1. podatnik powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki, depozytu nieprawidłowego lub ustanowienia użytkowania nieprawidłowego albo ich zmiany, a należny podatek od tych czynności nie został zapłacony

  2. bioracy pożyczkę, o którym mowa w art. 9 pkt 10 lit. b, powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki, a nie spełnił warunku udokumentowania otrzymania pieniędzy na rachunek bankowy, albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

 

pobierz pełen tekst ustawy

Adres:

ul. Tadeusza Kościuszki 14

Budynek Banku Zachodniego WBK S.A.

II piętro

58-150 Strzegom

 

Telefony:

tel.+48 (74) 85 33 474

tel.+48 (74) 85 33 473

fax.+48 (74) 85 33 473

Niniejsza strona nie stanowi reklamy, w szczególności reklamy osobistej, ani oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Strona ta nie jest także wyjaśnieniem dotyczącym dokonywanych czynności notarialnych w rozumieniu art. 80 §3 ustawy Prawo o notariacie.