kancelaria notarialna Świdnica

Beata Burkowska-Zubrzycka

notariusz-strzegom.pl

 

Ustawa

z dnia 28 lipca 2005r.

o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

(Dz. U. Z dnia 1 września 2005r.)

(wyciąg)

Tytuł II

Opłaty

DZIAŁ 4

WYSOKOŚĆ OPŁAT W POSTĘPOWANIU NIEPROCESOWYM

Rozdział 3

Sprawy z zakresu prawa o księgach wieczystych

Art. 42.

 1. Opłatę stałą w kwocie 200 złotych pobiera się od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

 2. Jeżeli wniosek dotyczy wpisu udziału w prawie, pobiera się część opłaty stałej proporcjonalną do wysokości udziału, nie mniej jednak niż 100 złotych.

 3. Od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności pobiera się jedną opłatę stałą w wysokości 150 złotych niezależnie od liczby udziałów w tych prawach.

Art. 43.

Opłatę stałą w kwocie 150 złotych pobiera się od wniosku o wpis:

 1. własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami;

 2. własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha;

 3. praw osobistych i roszczeń;

 4. zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych.

Art. 44.

 1. Opłatę stałą w kwocie 60 zł pobiera sie od wniosku o:

  1. założenie księgi wieczystej;

  2. połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest juz prowadzona, niezaleznie od liczby łączonych nieruchomości;

  3. odłączenie nieruchomości lub jej części;

  4. sprostowanie działu I-O;

  5. wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym;

  6. dokonanie innych wpisów, poza określonymi w art. 42 i 43.

 2. Jeżeli założenie księgi wieczystej następuje w związku z odłączeniem nieruchmości lub jej części z istniejącej księgi wieczystej, pobiera się tylko jedną opłatę stałą określoną w ust. 1.

Art. 45.

 1. Opłatę stałą określoną w art. 44 ust. 1 pkt 1-3 pobiera się niezależnie od opłaty za dokonanie wpisu własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

 2. Opłatę stałą określoną w art. 42 i 43 pobiera się odrębnie od wniosku o wpis każdego prawa, choćby wpis dwu lub więcej praw miał być dokonany na tej samej podstawie prawnej.

 3. Od wniosku o wpis hipoteki łącznej lub służebności pobiera się jedną opłatę stałą, choćby wniosek ten obejmował więcej niż jedną księgę wieczystą.

Art. 46.

Od wniosku o wykreślenie wpisu pobiera się połowę opłaty należnej od wniosku o wpis.

Art. 47.

Wydatki związane z drukiem księgi wieczystej i teczki akt tej księgi nie obciążają stron.

Art. 48.

Od wniosku o złożenie do zbioru dokumentów pobiera sie opłate stałą, przewidzianą dla wniosku o wpis do księgi wieczystej.

 

Pobierz pełen tekst ustawy

Adres:

ul. Tadeusza Kościuszki 14

Budynek Banku Zachodniego WBK S.A.

II piętro

58-150 Strzegom

 

Telefony:

tel.+48 (74) 85 33 474

tel.+48 (74) 85 33 473

fax.+48 (74) 85 33 473

Niniejsza strona nie stanowi reklamy, w szczególności reklamy osobistej, ani oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Strona ta nie jest także wyjaśnieniem dotyczącym dokonywanych czynności notarialnych w rozumieniu art. 80 §3 ustawy Prawo o notariacie.