kancelaria notarialna Świdnica

Beata Burkowska-Zubrzycka

notariusz-strzegom.pl

 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości

z dnia 28 czerwca 2004r.

w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej

Dz. U. Z dnia 29 czerwca 2004r.

Rozdział 1

Przepisy ogólne

( ... )

§ 3.(1) Maksymalna stawka wynosi od wartości:

 1. do 3.000 zł - 100 zł;

 2. powyżej 3.000 zł do 10.000 zł - 100 zł + 3 % od nadwyżki powyżej 3.000 zł;

 3. powyżej 10.000 zł do 30.000 zł - 310 zł + 2 % od nadwyżki powyżej 10.000 zł;

 4. powyżej 30.000 zł do 60.000 zł - 710 zł + 1 % od nadwyżki powyżej 30.000 zł;

 5. powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł - 1.010 zł + 0,4 % od nadwyżki powyżej 60.000 zł;

 6. powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł - 4.770 zł + 0,2 % od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł;

 7. powyżej 2.000.000 zł - 6.770 zł + 0,25 % od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej jednak niż 10.000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7.500 zł.

( ... )

Rozdział 2

Czynności notarialne

Oddział 1

Akty notarialne

§ 9. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, maksymalna stawka wynosi:

 1. za sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub walnego zgromadzenia spółdzielni - 750 zł;

 2. za sporządzenie protokołu walnego zgromadzenia akcjonariuszy - 1.100 zł;

 3. za sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników innej spółki niż wymienione w pkt 1 i 2 albo protokołu posiedzenia zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego - 500 zł;

 4. (13) za sporządzenie protokołu zebrania wspólnoty mieszkaniowej - 300 zł;

 5. (14) za sporządzenie protokołu zawierającego oświadczenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego - 1.000 zł.

2.(15) Za sporządzenie protokołu dokumentującego podwyższenie kapitału zakładowego spółkijako maksymalną stawkę przyjmuje się stawkę przewidzianą w § 3, przy czym podstawą określenia maksymalnej stawki jest różnica pomiędzy wysokością podwyższonego kapitału zakładowego a wysokością dotychczasowego kapitału zakładowego.

( ... )

Oddział 2

Wypisy, odpisy i wyciągi

§ 12. 1. Za sporządzenie wypisu, odpisu lub wyciągu z akt notarialnych lub innego dokumentu maksymalna stawka wynosi 6 zł za każdą rozpoczętą stronę.

2. Za stronę uważa się tekst obejmujący nie mniej niż 25 wierszy.

Oddział 3

Poświadczenia

§ 13. Maksymalna stawka wynosi:

 1. za poświadczenie własnoręczności podpisu albo odcisku palca osoby niepiśmiennej lub niemogącej pisać:

  1. (16) na dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną - 1/10 maksymalnej stawki, jaka należałaby się, gdyby dokument sporządzono w formie aktu notarialnego, nie więcej jednak niż 300 zł,

  2. na pełnomocnictwach i innych dokumentach - 20 zł;

 2. za poświadczenie zgodności odpisu z okazanym dokumentem, za każdą stronę - 6 zł;

 3. za poświadczenie czasu okazania dokumentu, za każdą stronę - 6 zł;

 4. za poświadczenie pozostawania przy życiu:

  1. w celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego - 5 zł,

  2. w innym celu - 30 zł;

 5. za poświadczenie pozostawania osoby w określonym miejscu - 30 zł.

 

pobierz pełen tekst rozporządzenia

Adres:

ul. Tadeusza Kościuszki 14

Budynek Banku Zachodniego WBK S.A.

II piętro

58-150 Strzegom

 

Telefony:

tel.+48 (74) 85 33 474

tel.+48 (74) 85 33 473

fax.+48 (74) 85 33 473

Niniejsza strona nie stanowi reklamy, w szczególności reklamy osobistej, ani oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Strona ta nie jest także wyjaśnieniem dotyczącym dokonywanych czynności notarialnych w rozumieniu art. 80 §3 ustawy Prawo o notariacie.