kancelaria notarialna Świdnica

Beata Burkowska-Zubrzycka

notariusz-strzegom.pl

 

Ustawa

z dnia 14 lutego 1991r.

Prawo o notariacie

DZIAŁ II

Czynności notarialne

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 79.

Notariusz dokonuje następujących czynności:

 1. sporządza akty notarialne;

 2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;

 3. sporządza poświadczenia;

 4. doręcza poświadczenia;

 5. spisuje protokoły;

 6. sporządza protesty weksli i czeków;

 7. przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe;

 8. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;

 9. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;

 10. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Art. 80.

 1. Akty i dokumenty powinny być sporządzone przez notariusza w sposób zrozumiały i przejrzysty.

 2. Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.

 3. Notariusz jest obowiązany udzielać stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej.

 4. Notariusz może sprostować protokołem niedokładności, błędy pisarskie, rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. Do protokołu nie stosuje się przepisów art. 5, art. 92 § 1 pkt 4–8 i art. 94 § 1.

Art. 81.

Notariusz odmówi dokonania czynności notarialnej sprzecznej z prawem.

Art. 82.

Osobę, której odmówiono dokonania czynności notarialnej, należy pouczyć o prawie i trybie zaskarżenia odmowy, a na jej pisemne żądanie doręczyć w terminie tygodnia uzasadnienie odmowy.

Art. 83.

 1. Na odmowę dokonania czynności notarialnej osoba zainteresowana może wnieść, w terminie tygodnia, zażalenie do sądu wojewódzkiego właściwego ze względu na siedzibę kancelarii notarialnej. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem notariusza, który jest obowiązany ustosunkować się do zażalenia w terminie tygodnia i wraz z zażaleniem przedstawić swoje stanowisko sądowi. Sąd rozpoznaje zażalenie na rozprawie, stosując przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

 2. Notariusz może, jeżeli uzna zażalenie za słuszne, dokonać czynności notarialnej; w tym przypadku nie nadaje zażaleniu dalszego biegu.

Art. 84.

 1. Notariuszowi nie wolno dokonywać czynności notarialnych, które dotyczą:

  1. samego notariusza;

  2. jego małżonka;

  3. krewnych lub powinowatych notariusza w linii prostej bez ograniczenia stopnia, a w linii bocznej krewnych do trzeciego stopnia włącznie;

  4. osób związanych z notariuszem z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli lub będących w bliskim z nim stosunku.

 2. Zakaz przewidziany w § 1 stosuje się również wobec zastępcy notariusza.

 3. Ograniczenia wymienione w § 1 i 2 trwają także po ustaniu małżeństwa, przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Pobierz pełen tekst ustawy

Adres:

ul. Tadeusza Kościuszki 14

Budynek Banku Zachodniego WBK S.A.

II piętro

58-150 Strzegom

 

Telefony:

tel.+48 (74) 85 33 474

tel.+48 (74) 85 33 473

fax.+48 (74) 85 33 473

Niniejsza strona nie stanowi reklamy, w szczególności reklamy osobistej, ani oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Strona ta nie jest także wyjaśnieniem dotyczącym dokonywanych czynności notarialnych w rozumieniu art. 80 §3 ustawy Prawo o notariacie.