kancelaria notarialna Świdnica

Beata Burkowska-Zubrzycka

notariusz-strzegom.pl

 

Opłaty u Notariusza

Podatki

Notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych PCC (2%) zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. Nr 41 poz. 399). Notariusz dolicza do taksy notarialnej 23% VAT zgodnie z art. 41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 r. Nr 54 poz.535).

Opłata sądowa

Wysokość pobieranej przez notariusza opłaty sądowej od wniosku o wpis do księgi wieczystej regulują art.42 – art.48 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. 2005 r. Nr 167, poz. 1398).

Taksa notarialna

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz.U. 2008 r. Nr 189 poz. 1158) – Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, które nie może być wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności, szczegółowo określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2004 r., Nr 148 poz. 1564).

Wysokość taksy notarialnej reguluje § 3 powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, przy czym najłatwiejszym sposobem, aby poznać wysokość pobieranej taksy od danej czynności i jej wartości, jest kontakt telefoniczny z naszą Kancelarią Notarialną. Jej pracownicy w ciągu kilku sekund bezpłatnie mogą wyliczyć całkowite przewidywane koszty transakcji. Wynagrodzenie notariusza za dokonanie czynności, obliczane jest według wartości rynkowej transakcji. Wysokość wynagrodzenia jest ustalana z notariuszem przed aktem.

Na podstawie rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2004 r., Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) podstawą określenia maksymalnej stawki wynagrodzenia notariusza (taksy notarialnej) jest:

 1. przy umowie zamiany - najwyższa wartość zamienianego przedmiotu umowy;

 2. przy działach - ogólna wartość majątku podlegającego działowi;

 3. przy oddawaniu gruntu w użytkowanie wieczyste - wartość pierwszej opłaty, a przy jej braku - skapitalizowana wartość opłaty rocznej, stosownie do przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn;

 4. przy umowie o rentę, na podstawie której następuje zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu - wartość tych rzeczy lub praw;

 5. przy licytacjach i przetargach - cena rzeczy uzyskana w wyniku licytacji lub przetargu;

 6. przy losowaniach nagród - wartość wylosowanych nagród;

 7. przy umowie dzierżawy (poddzierżawy) oraz najmu (podnajmu) - wartość świadczeń powtarzających się za czas, na jaki umowa została zawarta, a przy umowie zawartej na czas nieokreślony - wartość świadczeń za okres 10 lat;

 8. przy ustąpieniu pierwszeństwa hipotecznego - wartość przedmiotu czynności określona według pozycji posuwającej się naprzód, a jeżeli suma pozycji ustępującej jest niższa - według tej niższej sumy.

Notariusz za dokonane czynności notarialne pobiera następujące wynagrodzenie (maksymalna stawka taksy notarialnej):

 1. Maksymalne stawki wynagrodzenia notariuszy:

  Wartość przedmiotu
  czynności notarialnej

  Taksa

  do 3000 zł

  100 zł

  powyżej 3000 zł do 10000 zł

  100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł

  powyżej 10000 zł do 30000 zł

  310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10000 zł

  powyżej 30000 zł do 60000 zł

  710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30000 zł

  powyżej 60000 zł do 1000000 zł

  1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60000 zł

  powyżej 1000000 zł do 2000000 zł

  4770 zł + 0,2% od nadwyżki ponad 1000000 zł

  powyżej 2000000 zł

  6700 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2000000 zł nie wiecej niż 10000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn nie wiecej niż 7500 zł

  Przy obliczaniu wartości przedmiotu czynności notarialnej nie odlicza się obciążeń i bonifikat.

 2. Połowa maksymalnej stawki obowiązuje za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

  1. umowę zobowiązującą, zawartą pod warunkiem lub zastrzeżeniem terminu,

  2. umowę przenoszącą własność lub użytkowanie wieczyste, w wykonaniu umowy zobowiązującej,

  3. umowę sprzedaży nieruchomości rolnej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,

  4. umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, dokonywanej przez Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub inne podmioty na podstawie ustaw przyznających nabywcom tych lokali lub nieruchomości bonifikaty od ceny,

  5. umowę zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,

  6. umowę zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej (prawa do lokalu mieszkalnego w domu budowanym przez spółdzielnię mieszkaniową w celu przeniesienia jego własności na członka),

  7. umowę zbycia ekspektatywy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, odrębnej własności lokalu lub domu jednorodzinnego w trybie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,

  8. umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu lub przeniesienia własności domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, zawartych w wykonaniu umów o budowę lokalu lub domu, w trybie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,

  9. umowę przeniesienia własności lokalu lub domu jednorodzinnego z prawem do gruntu przez spółdzielnie mieszkaniową,

  10. umowę przeniesienia własności, oddania w użytkowanie wieczyste lub przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działki budowlanej na rzecz spółdzielni mieszkaniowej w trybie art. 35 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,

  11. ustanowienie hipoteki (z wyjątkiem ustanowienia hipoteki w celu zabezpieczenia kredytu bankowego udzielonego na budownictwo mieszkaniowe, zakup domu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego albo na działalność gospodarczą - maksymalna stawka wynosi 1/4 stawki podstawowej),

  12. przebieg licytacji lub przetargu,

  13. przyjęcie na przechowanie pieniędzy w walucie polskiej lub obcej,

  14. umowę zawieraną na podstawie przepisu art. 9 ustawy z 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz. U. z 2000r. nr 80, poz. 903 oraz z 2004r. nr 141, poz. 1492),

  15. umowę darowizny lokalu stanowiącego odrebną nieruchomość, jeżeli umowa jest zawierana pomiędzy osobami zaliczanymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn, a nabywcy są uprawnieni do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 16 ustawy z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadku i darowizn,

  16. umowę sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu art. 2 ust. 2 zdanie 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali stanowiących odrębną nieruchmość albo budynku mieszkalnego jednorodzinnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. nr 156, poz. 1118 ze zm.),

  17. umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę budowlaną w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zm.).

 3. Jedna czwarta maksymalnej stawki obowiązuje za sporządzenie projektu aktu notarialnego obejmującego umowę oraz za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

  1. ustanowienie hipoteki w celu zabezpieczenia kredytu bankowego udzielonego na budownictwo mieszkaniowe, zakup domu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego albo na działalność gospodarczą,

  2. losowanie nagrody,

  3. potwierdzenie oświadczenia woli zawartego w innym akcie notarialnym.

 4. Jedna dziesiąta maksymalnej stawki obowiązuje za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

  1. oświadczenie o przystąpieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub objęciu udziałów w tej spółce,

  2. oświadczenie zawierające zgodę osób przystępujących do spólki akcyjnej na zawiązanie spółki, na brzmienie statutu i na objęcie akcji, wyrażoną w innym akcie niż akt obejmujący statut.

 5. Maksymalna stawka wynagrodzenia wynosi za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

  1. umowę zbycia nieruchomości, jeżeli w związku z tą umową następuje wypłata świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników albo renty strukturalnej współfinansowanych ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej - 600zł,

  2. umowę majątkową małżeńską - 400zł,

  3. testament - 50zł,

  4. testament zawierający zapis, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku - 150zł,

  5. odwołanie testamentu - 30zł,

  6. zwolnienie nieruchomości od obciążeń lub zrzeczenia się prawa, jeżeli wartości przedmiotu nie da się określić - 60zł,

  7. zrzeczenie się własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego - 80zł,

  8. pełnomocnictwo - do dokonania jednej czynności - 30zł, natomiast przy czynnościach zawierających umocowanie do dokonywania więcej niż jednej czynności - 100zł,

  9. oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku - 50zł.

 6. Maksymalna stawka:

  1. protokołu zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub walnego zgromadzenia spółdzielni - 750zł,

  2. protokołu walnego zgromadzenia akcjonariuszy - 1100zł,

  3. protokołu zgromadzenia wspólników innej spółki niż wymienione w pkt 1 i 2 albo protokołu posiedzenia zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego - 500zł,

  4. za sporządzenie protokołu zebrania wspólnoty mieszkaniowej - 300zł,

  5. za sporządzenie protokołu zawierającego oświadczenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego - 1000zł,

  6. protokołu niedojścia do skutku licytacji, przetargu lub losowania nagród - 100zł,

  7. protokołu przyjęcia dokumentu na przechowanie - 50zł, a za przechowanie dokumentu, od każdego dokumentu, za każdy rozpoczęty miesiąc - 20zł,

  8. innego protokołu 200zł,

  9. za sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, uzupełniającego aktu poświadczenia dziedziczenia w zakresie spadkobierców dziedziczących gospodarstwo rolne - 50zł,

  10. za sporządzenie protokołu dziedziczenia - 100zł,

  11. za sporządzenie protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu - 50zł,

  12. za sporządzenie zaświadczenia o powołaniu wykonawcy testamentu - 30zł.

 7. Za sporządzenie wypisu lub wyciągu z akt notarialnych lub innego dokumentu maksymalna stawka wynagrodzenia wynosi 6zł za każda rozpoczętą stronę. Za stronę uważa się tekst obejmujący nie mniej niż 25 wierszy.

 8. Maksymalna stawka za poświadczenie:

  1. własnoręczności podpisu albo odcisku palca osoby niepiśmiennej lub niemogącej pisać:

   • na dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną - 1/10 wynagrodzenia, jakie należałoby się, gdyby dokument sporządzono w formie aktu notarialnego ma więcej niż 300zł,

   • na pełnomocnictwach i innych dokumentach - 20zł.

  2. zgodności odpisu z okazanym dokumentem, za każdą stronę - 6zł,

  3. czasu okazania dokumentu, za każdą stronę - 6zł,

  4. pozostawania przy życiu:

   • w celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego - 5zł,

   • w innym celu - 30zł.

  5. pozostawania osoby w określonym miejscu - 30zł.

 9. Za doręczenie stronie przeciwnej oświadczenia wniesionego ustnie do protokołu albo wręczonego lub przesłanego notariuszowi maksymalna stawka wynosi 40zł.

 10. Za sporządzenie protestu maksymalna stawka wynosi przy wartości kwoty ulegającej zaprotestowaniu:

  1. do 1000zł włącznie - 5zł,

  2. powyżej 1000zł - 5zł + 0,5% od nadwyżki ponad 1000zł, nie więcej jednak niż 2500zł.

 11. Za dokonanie innych czynności notarialnych maksymalna stawka taksy notarialnej wynosi:

  1. za każdą rozpoczętą godzinę czynności sprzedaży przedmiotu zastawu rejestrowego w drodze przetargu publicznego maksymalna stawka wynosi 3 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335, z późn. zm.), zwanego dalej "przeciętnym wynagrodzeniem miesięcznym". Za czynność wymienioną w zdaniu poprzedzającym, kontynuowaną w drugim dniu i kolejnych dniach, maksymalna stawka wynosi 50 % stawki określonej w zdaniu poprzedzającym. Uregulowań zawartych z zdaniu pierwszym i drugim nie stosuje się w przypadku sporządzenia aktu notarialnego dokumentującego przebieg przetargu.

  2. Za dokonanie czynności notarialnej, niewymienionej powyżej, maksymalna stawka wynagrodzenia wynosi 200zł.

Uwaga:

Jeżeli notariusz dokonał czynności notarialnej poza kancelarią notarialną, może ustalić wynagrodzenie zwiększone o kwotę liczoną za każdą godzinę od opuszczenia kancelarii do powrotu w wysokości:

 • w porze dziennej - 50zł,

 • w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy - 100zł - za każdą godzinę niezbędną do dokonania tej czynności od opuszczenia kancelarii do powrotu.

Przykładowe wyliczenia

Umowa sprzedaży MIESZKANIA NA RYNKU WTÓRNYM (mieszkanie dotychczas zamieszkiwane) z księgą wieczystą.

Cena sprzedaży : 200 000,00
Podatek od PCC : 4 000,00
Taksa notarialna : 785,00
Opłata za wniosek KW : 200,00
Wypisy netto 6szt. po 6str. : 216,00
Wartość VAT 23 % : 276,23
Opłata sądowa : 200,00
RAZEM : 5 677,23

Cena sprzedaży : 250 000,00
Podatek od PCC : 5 000,00
Taksa notarialna : 885,00
Opłata za wniosek KW : 200,00
Wypisy netto 6szt. po 6str. : 216,00
Wartość VAT 23 % : 299,23
Opłata sądowa : 200,00
RAZEM : 6 800,23

Cena sprzedaży : 300 000,00
Podatek od PCC : 6 000,00
Taksa notarialna : 985,00
Opłata za wniosek KW : 200,00
Wypisy netto 6szt. po 6str. : 216,00
Wartość VAT 23 % : 322,23
Opłata sądowa : 200,00
RAZEM : 7 923,23

Cena sprzedaży : 350 000,00
Podatek od PCC : 7 000,00
Taksa notarialna : 1 085,00
Opłata za wniosek KW : 200,00
Wypisy netto 6szt. po 6str. : 216,00
Wartość VAT 23 % : 345,23
Opłata sądowa : 200,00
RAZEM : 9 046,23

Cena sprzedaży : 450 000,00
Podatek od PCC : 9 000,00
Taksa notarialna : 1 285,00
Opłata za wniosek KW : 200,00
Wypisy netto 6szt. po 6str. : 216,00
Wartość VAT 23 % : 391,23
Opłata sądowa : 200,00
RAZEM : 11 292,23

Cena sprzedaży : 500 000,00
Podatek od PCC : 10 000,00
Taksa notarialna : 1 385,00
Opłata za wniosek KW : 200,00
Wypisy netto 6szt. po 6str. : 216,00
Wartość VAT 23 % : 414,23
Opłata sądowa : 200,00
RAZEM : 12 415,23

Cena sprzedaży : 600 000,00
Podatek od PCC : 12 000,00
Taksa notarialna : 1 585,00
Opłata za wniosek KW : 200,00
Wypisy netto 6szt. po 6str. : 216,00
Wartość VAT 23 % : 460,23
Opłata sądowa : 200,00
RAZEM : 14 661,23

Cena sprzedaży : 700 000,00
Podatek od PCC : 14 000,00
Taksa notarialna : 1 785,00
Opłata za wniosek KW : 200,00
Wypisy netto 6szt. po 6str. : 216,00
Wartość VAT 23 % : 506,23
Opłata sądowa : 200,00
RAZEM : 16 907,23

Cena sprzedaży : 800 000,00
Podatek od PCC : 16 000,00
Taksa notarialna : 1 985,00
Opłata za wniosek KW : 200,00
Wypisy netto 6szt. po 6str. : 216,00
Wartość VAT 23 % : 552,23
Opłata sądowa : 200,00
RAZEM : 19 153,23

Cena sprzedaży : 1 000 000,00
Podatek od PCC : 20 000,00
Taksa notarialna : 2 385,00
Opłata za wniosek KW : 200,00
Wypisy netto 6szt. po 6str. : 216,00
Wartość VAT 23 % : 644,23
Opłata sądowa : 200,00
RAZEM : 23 645,23

Adres:

ul. Tadeusza Kościuszki 14

Budynek Banku Zachodniego WBK S.A.

II piętro

58-150 Strzegom

 

Telefony:

tel.+48 (74) 85 33 474

tel.+48 (74) 85 33 473

fax.+48 (74) 85 33 473

Niniejsza strona nie stanowi reklamy, w szczególności reklamy osobistej, ani oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Strona ta nie jest także wyjaśnieniem dotyczącym dokonywanych czynności notarialnych w rozumieniu art. 80 §3 ustawy Prawo o notariacie.